Marie z Magdaly a ženy v životě Ježíše

2. rozšířené a doplněné vydání

Hana Blochová pod pseudonymem Rosa de Sar
nakladatelství SAR Praha 2015

Marie z Magdaly obal

Koupit

V apokryfním Filipovu evangeliu se píše, že Ježíše životem stále provázely tři Marie – jeho matka, sestra a snoubenka. I když se tento text jeví jako symbolický, jedná se o reálné postavy jeho matky Marie, nevlastní sestry a manželky Marie z Betánie a svobodné kněžky Marie Magdalény. Pod křížem byly i další mu blízké ženy, a to Marie Jakubova a jeho přítelkyně královská Salomé, Herodova dcera a významná podporovatelka Ježíšova hnutí, matka Marty a Lazara. Kniha je věnována hlavně duchovnímu odkazu Marie Magdalény – apoštolky Východu a Ježíšovy prvorozené dcery Marie Salomé – apoštolky Západu. Sleduje také odkaz dvanácti apoštolek Ježíše, jejichž rody se zasloužily o šíření původního křesťanství v Evropě.

Rozhovor s Rosou de Sar o knize

recenze webmagazín Rozhledna

autorka:   Julie Kolocová

Nakladatelství Onyx vydalo v roce 2010 novinku české autorky píšící pod pseudonymem Rosa de Sar s názvem Mesiáš. Této knize předcházel v roce 2007 titul Marie z Magdaly a ženy v životě Ježíše. Jelikož obě knihy spolu nejen námětově úzce souvisejí, je dobré k bližšímu seznámení sáhnout po obojím. A jak začít? Určitě nejlépe Marií z Magdaly. Otevírám knihu s příslibem rozluštění tajemství, doplněnou pro ilustraci černobílými fotografiemi, příjemně provázejícími psané slovo. Už na první pohled zaujme přehledné třídění do kapitol pod příznačnými názvy jako Jednota mužského a ženského principu, Egypt zdrojem moudrosti a další. Pro mnohé možná překvapující, neboť zavání možností jiného pohledu, než na jaký jsme si zvykli. Přestože doba kráčí v oblasti historického poznávání mílovými kroky, někde se jakoby zastavila. Lépe je snad říci musela se zastavit. Z mnoha důvodů. Dogmata stanovená různými institucemi, stojatost myšlení lidí, nechuť jít v boji hlavou proti zdi a v neposlední řadě to nejsilnější – víra v zažité, staletí opakované, víra ve stabilitu jako ke kmeni života. Bez ní je pro mnohé opravdu těžké bytí.

A tak jasně překvapí ten, kdo se pouští na tenkém ledě do boje. A kdo by hledal ve zbroji rytířské muže, ten se spletl!

Za veliký klad v této knize považuji nejen námět, ale i její historickou odbornost a pečlivost, s jakou k jednotlivým tématům přistupuje. Doplňuje naše vědomosti z několika pohledů, jasně nám ukazuje možnosti výkladu a přitom nezastírá, kolik je různorodých cest v našem poznání i kolik je možných výkladů. Nic není dogma, neměnné, vytržené ze souvislostí. Každý čtenář se musí řídit vlastním uvážením a postupně dojdeme ke stejnému výsledku. Totiž že historie jako taková není nikdy s uzavřeným koncem. Vždy, když si můžeme být něčím jisti, přijde okamžik, který celou tu „pravdu“ obrátí naruby a my můžeme pátrat znovu. To je na tom nejkrásnější.

Za obzvlášť zdařilé považuji kapitoly „Egypt zdrojem moudrosti“ a „Marie a Svatý grál, alchymické výklady mýtů“. Tu první pro jasnou koncepci výkladu všech nejstarších kořenů křesťanství, konkrétní ukázky spojitosti všech starých náboženských kultů a vytyčení místa ženy v nich. Druhou pro schopnost bez bázně a hany mluvit o zapovězeném. Svatý grál jako plodné lůno Mariino, samozřejmě v symbolickém významu, jako univerzální panenské ženství, jistě více než zajímavá myšlenka duchovního pojetí tohoto tajemstvími obestřeného námětu. To je malá ochutnávka z představované knihy.

Jenom drobná výtka na konec. Mnohdy jsou v knize užívána přetížená souvětí, jež sama o sobě i v méně náročném textu kladou velké nároky na čtenáře. Komplikace v pochopení mohou nastat i v případě nesprávného užití interpunkce, které místy bohužel najdeme.

Ovšem to nic nemění na tom, že uvedený knižní titul patří v poslední době v této oblasti jistě k jednomu z nejzajímavějších a právem si zaslouží pozornost vnímavého čtenáře.

obsah knihy:

I. ÚVOD

Minulost a současnost

 II. SLUŽBA A LÁSKA: JEDNOTA MUŽSKÉHO A ŽENSKÉHO PRINCIPU

Božská Jednota jako souhra mužského a ženského principu ve Stvoření

Marie z Magdaly je novozákonním naplněním ženského aspektu božství

Ženská spiritualita a ženy jako duchovní učitelky, mystičky a řeholnice

III. EGYPT ZDROJEM MOUDROSTI

Egyptská filosofie a zrod křesťanství

Mysteria Isidy a Osirida, egyptské vzory pro křesťanství

IV. HELÉNSKÝ SVĚT V DOBĚ JEŽÍŠE A POSELSTVÍ VELKÉ BOHYNĚ

Helénský svět jako athanor Ježíšova učení, gnostické spisy z Nag Hammadí

Maloasijské velké bohyně a vznikající mariánský kult

V. PÍSEŇ PÍSNÍ: LÁSKA JAKO MYSTERIUM POZNÁNÍ BOHA

Píseň písní jako biblický odkaz na starověká mysteria

Kosmický Kristus a obroda sexuální mystiky

VI. IZRAELITÉ A OČEKÁVÁNÍ MESIÁŠE, ZROD A ŠÍŘENÍ KŘESŤANSTVÍ

Vliv učení Mezopotámie na vznik judaismu a křesťanství

Vliv Egypta na vznik judaismu a křesťanství

Judaismus, vznik křesťanství a jeho šíření církvemi

Komunity esenů a nálezy svitků od Mrtvého moře

Evangelium neznámého esena a zmínky o Marii z Magdaly

Filosofie helénského světa, indické védy a rané křesťanství

VII. TŘI MARIE, MARIE Z MAGDALY A SALOMÉ V BIBLI, APOKRYFECH A KORÁNU

Ženy v životě Ježíše, Ježíšova rodina a autorky Janova evangelia

Tři Marie v Bibli a v novozákonních apokryfech

Filipovo evangelium a zasvěcení ve „Svatební komnatě“, Marie z Magdaly – Ježíšova mystická „Snoubenka“

Marie z Magdaly jako „mystická choť“ či „adoptivní matka“ Ježíšova

Postavy Marií v Koránu a Marie jako univerzální matka lidského rodu

Tajné Markovo evangelium a orientální mysterium vzkříšení Lazara

VIII. MARIINO EVANGELIUM, PISTIS SOFIE A PODSTATA ARCHONTŮ

Mariino evangelium

Pistis Sofie a Podstata archontů

Sofiánské tajné evangelium Marie z Magdaly

IX. TŘI MARIE, SALOMÉ A ŽIVOT MARIE Z MAGDALY PODLE VÝCHODNÍ TRADICE

Šimon Mág a Salomé předobrazem božského páru Ježíše a Marie z Magdaly

Tři Marie v mýtech i legendách a maloasijský příběh Marie z Magdaly a Marie Salomé

X. ZROD KULTU ČERNÝCH MADON A MARIE Z MAGDALY V ZÁPADNÍ EVROPĚ

Svatý židovský král a svatá královská nevěsta

Zrod kultu Marie z Magdaly v římské Galii

Život Marie z Magdaly dle královské kroniky Stewartovců a keltské církve Svaté rodiny sv. Columby

Svaté Marie v provensálské a okcitánské tradici a zrod mariánského kultu

Vylodění Marií a legendy o životě Marie z Magdaly

Marie Jakubova a Marie Egyptská dle keltské a egyptské tradice v západní Evropě

Tři Marie a cikánská Černá Sára

Salomé a Marie Salomé v životě Ježíše

Splývání osudů tří Marií v mýtech a legendách

Vznik kultu černé madony v západní Evropě

Rozvoj západní tradice křesťanství a svatojakubská poutnická cesta do Santiaga de Compostela

Význam Marie z Magdaly pro křesťanství

Dáma nebo panna s jednorožcem, písně trubadúrů a středověké písně o mariánských zázracích

Evangelizace římské Galie a Hispánie

Současná pouť za odkazem starověkých bohyní a biblických Marií v západní Evropě

XI. MARIE A SVATÝ GRÁL, ALCHYMICKÉ VÝKLADY MÝTŮ

Svatý grál jako symbol

Vznik tradice Svatého grálu v západní Evropě

Kult Marie z Magdaly a dynastie Svatého grálu

Merovejští králové a odkaz katarů

Svátosti grálu v tarotu

Alchymie jako součást starověké moudrosti

Kristus v alchymii

Provensálský mýtus o vylodění tří Marií v alchymii

Alchymická symbolika ráje jako Arkádie nebo Nebeského Jeruzaléma

Kabeiristické schéma Šalamounovy pečeti

Univerzální alchymické symboly a sdělení

Duální člověk směřující k androgynní Jednotě

XII. UNIVERZÁLNÍ SYMBOLIKA VE STVOŘENÍ A NOVÉ TEORIE

Šestiúhelník a „Země Středu“

Kosmický světelný kříž

Světelná hvězda a kabeiristické schéma šesticípé hvězdy

Fyzikální teorie superstran a kabeiristické schéma

Dualismus v gnostické kosmologii

„Trojnost“, „Trojnásobný člověk“ a gnostické nazírání spásy

Zjevení jako poznání a gnostický mysticismus

XIII. DOSLOV A POUŽITÁ LITERATURA

Biblický příběh v novém světle

Použitá literatura